Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2014

16:44

Nie tnij się. Rób wszystko: pij, pal, klnij ile wlezie, wal pięścią o ścianę, gryź wargi z bólu, ale nie tnij się. Nie pozwól przegrać swojego życia.

Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:44
4230 ed6f
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:32
2901 1bce
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:32
2544 db11
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:32
3390 a6fe
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:32
8775 6cdb 500
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:32
9516 eb6f 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaselfharm selfharm
16:31
1188 6ef3 500
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:31
0551 e69c
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:28
0694 8da2
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaselfharm selfharm
viveremomento
16:28
3176 d305
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaselfharm selfharm
16:27
4815 00d0
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:27
4820 069e
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:27
4822 f1ef 500
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:26
4826 1a59 500
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:26
4834 2e64 500
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:26
4843 d25c 500
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:25
8725 6abc
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:25
Nie jadłem. Płakałem. Krzyczałem. Tęskniłem. Liczyłem kości. Patrzyłem przez okno. Piłem kawę. Osądzałem. Obwiniałem. To był mój dzień. Każdy taki sam.
Reposted fromdeviate deviate viaselfharm selfharm
16:25
0178 142f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaselfharm selfharm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl